Đạo Sĩ và Nhiệm vụ Chủ Tuyến Phong Thần Chính Tông

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Nhiệm vụ Chủ Tuyến

Nhiệm vụ Chủ Tuyến

 • Chinh Đồ
 • Thế Sở
 • Thần Oanh
 • Thần Mộc
 • Bình An
 • Thần Dụ Kính
 • Tam Sách
 • Cổ Kim
 • Thiên Duyên
 • Thông Thiên

Nhiệm Vụ Chinh Đồ

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 25

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Ngọc Hư Cung tìm gặp Hoàng Long Chân Nhân(204,198) nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha(163,187), đưa thư tiến cử, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ được nhận 30000 lượng và 20000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thế Sở

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 25

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Tây Kỳ tìm gặp Lôi Chấn Tử(163,187) nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đến Triều Ca gặp Hoàng Phi Hổ(231,185)

Đến ải Trần Đường gặp Lý Tịnh(193,207)

Đến ải Tam Sơn gặp Đặng Cửu Công(204,197)

Bước 3: Quay về báo tin cho Lôi Chấn Tử. Nhiệm vụ hoàn thành.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được Mật Tịch Ban Môn Lộng Phủ và 80000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Oanh

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 45

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha(163,187) nhận nhiệm vụ:

Bước 2: Đến Triều Ca, gặp Hoàng Thiên Hóa(214,184) và Thổ Hành Tôn(213,184) nhận nhiệm vụ đến Bắc Hải bắt Thần Oanh về để kiểm chứng thân phận của Đắc Kỷ

Bước 3: Đến Bắc Hải bắt được Thần Oanh(213,204), (209,200), (228,203) đem về giao cho Thổ Hành Tôn, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 món vũ khí hoàng kim cấp 40 và 240000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Mộc

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 55

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Triều Ca gặp Thổ Hành Tôn(213,184) để bắt đầu chuỗi nhiệm vụ. Thổ Hành Tôn lại bảo bạn tìm gặp cô gái bốc thuốc để tìm cách vào Lộc đài.

Bước 2:Tìm gặp Hồ Hỷ Mị(205,184) ở Triều Ca. Cô ta ra điều kiện cho bạn phải tìm được Thần Mộc ở Sa Mạc Phong Thần thì mới đưa bạn đến gặp Đắc Kỷ.

Bước 3: Đến Sa mạc Phong Thần đánh Bất Tử Thần Mộc(212,181) lấy Thần Mộc về giao cho Hồ Hỷ Mị, được tự do ra vào Lộc đài. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn nhận được Bá Lạc Nhãn cấp 10 và 600000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Bình An

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 65

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Lộc Đài tìm Đắc Kỷ(220.179) đối thoại để biết các bước nhiệm vụ cần phải thực hiện

Bước 2: Đến Diêu Trì gặp Tây Vương Mẫu (221.188) đối thoại giúp Tây Vương Mẫu tìm tấm An Cư Đồ.

Bước 3: Đến tầng 4 Bích Du Cung giết Cự Dã tọa độ (181.199), (196.204), (185.217) lấy tấm An Cư Đồ về cho Tây Vương Mẫu hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được sácg kỹ năng (nhận được ngẫu nhiên trong 3 hệ phái: Sách kỹ năng Giáp sĩ từ cấp 54-72; Sách kỹ năng Đạo sĩ hoặc Dị nhân từ cấp 60-74) và 1400000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Dụ Kính

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 70

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Trát Lộc gặp Hiên Viên(194.191) nhận nhiệm vụ đến Khổn Tiên Cung giết Trạnh Nanh.

Bước 2: Đến tầng 1 Khổn Tiên Cung giết Trạnh Nanh(197.212 ), đem Thần Dụ Kính về giao cho Hiên Viên hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 70 và 2000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Tam Sách

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 75

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Triều Ca gặp Đắc Kỷ(220.179) nhận hai bảng Phong Thần về Tây Kỳ đưa cho Khương Tử Nha.

Bước 2: Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha (158,189), sau đó mang Thần Dụ Kính đến cho Võ Vương.

Bước 3: Đến tầng 2 Khổn Tiên Cung đánh bại Sương Ma Nữ (196.189), (193.211) lấy được Huỳnh Đế Nội Kính

Bước 4: Đến tầng 3 Khổn Tiên Cung (206.204), (210.188) đánh bại Hỏa Ma Nữ lấy được Luyện Kim Thuật

Bước 5: Đến tầng 4 Khổn Tiên Cung (191.210), (179.197) đánh bại Mộc Ma Nữ lấy được Huyền Nữ Binh Pháp

Bước 6: Mang ba bộ sách về giao cho Võ Vương(159,189) hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 1 bộ pháp bảo cấp 70 và 3000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Cổ Kim

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 80

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Diêu Trì gặp Tây Vương Mẫu(221.188) Vương Mẫu cho biết ban đã bị Khương Tử Nha và Võ Vương lợi dụng, giới thần tiên hay trần tục bất luận ở đâu vận mệnh con người đều có thể do người khác quyết định, bạn không tin điều đó, vậy là Tây Vương Mẫu đưa bạn vào thế giới tương lai.

Bước 2: Gặp Đắc Kỷ(198,200) ở Triều Ca tương lai, Đắc Kỷ nói Ngọc Hư cung đã thay đổi rất nhiều.

Bước 3: Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn(203,198) đang thoi thóp, Nguyên Thủy Thiên Tôn thừa nhận chiến thắng của nhân loại và sự thất bại của thần tiên đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn cho biết bên trong Ngọc Hư Cung có một trúc giản thần bí có thể khiến con người nhớ lại quá khứ.

Bước 4: Vào Ngọc Hư cung đánh Bộ đầu(206. 204), lấy được trúc giản đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn (tổ đội cùng hưởng). Nguyên Thủy Thiên Tôn cho bạn biết có thể dùng trúc giản để trở về Ngọc Hư cung quá khứ. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 viên Lam Bảo Thạch và 5000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thiên Duyên

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 85

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Ngọc Hư cung 10 năm trước đưa Phong Thần bảng cho Đắc Kỷ (207,203) lúc nhỏ và hứa với Đắc Kỷ đem sự việc liên quan Phong Thần bảng nói lại cho Khương Tử Nha (198,201) lúc nhỏ. Đắc Kỷ muốn giúp bạn tăng nhanh năng lực để đáp tạ, nhưng thiếu Bàn Cổ thần khí. Bạn quyết đến Khổn Tiên cung tầng 5 thử 1 chuyến.

Bước 2: Tiêu diệt Bàn Cổ(199,212) (tổ đội cùng hưởng), nhận được Bàn Cổ thần khí đem về giao cho Đắc Kỷ (207,203).

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn nhận được 1 trang bị lục cấp 80 và 6500000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thông Thiên

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 92

Các bước thực hiện

Bước 1: Dùng Khứ Lai Phù để đến Ngọc Hư Cung 10 năm trước tìm Khương Tử Nha(198, 201) nhận nhiệm vụ Thông Thiên.

Bước 2: Khương Tử Nha sẽ cho người chơi Mật Đồ Da Dê và Sách Chỉ dẫn. Nhấp chuột phải vào Sách Chỉ Dẫn để biết những bước cần làm


Bước 3: Đến gặp Thương Nhân tại Đại Phong Băng Xuyên

Bước 4: Để tìm Tham Lam

Bước 5: Đến gặp Cửu Di ở Tam Sơn

Bước 6: Tìm Vô Tri

Bước 7: Tìm Tàn Nhẫn tại Bắc Hải bằng cách nhấp chuột phải vào Mật Đồ Da Dê như quá trình tìm Quẻ Thất Quải

Bước 8: Sau khi tìm đủ 3 vật phẩm trên, người chơi đến Vạn Tiên Trận Phong gặp Thông Thiên Giáo Chủ

Bước 9: Nhấp chuột phải vào Khứ Lai Phù để gọi ra Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn

Bước 10: Sau khi tiêu diệt được Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn, người chơi sẽ nhận được Viễn Cổ Hỏa Diệm, yêu cầu trong 3 phút phải giết được Thông Thiên Giáo Chủ

Bước 11: Nếu sau 3 phút không giết được Thông Thiên Giáo Chủ, nhiệm vụ sẽ thất bại, người chơi sẽ phải làm lại từ đầu. Sau khi giết được Thông Thiên Giáo Chủ, người chơi sẽ nhận được Hàn Băng Nguyên Khí.

Bước 12: Dùng Khứ Lai Phù về Ngọc Hư Cung 10 năm trước gặp Khương Tử Nha (198, 201) để hoàn thành nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ được nhận 1 trong 3 phần thưởng


Phong Thần Chính Tông kính bút!