Dị Nhân và Nhiệm Vụ Chủ Tuyến Phong Thần Chính Tông

18-07-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Nhiệm vụ Chủ Tuyến

Nhiệm vụ Chủ Tuyến

 • Mao Lư
 • Bất Túy
 • Cổ Đao
 • Ma Huyết
 • Bình An
 • Thần Dụ Kính
 • Tam Sách
 • Cổ Kim
 • Thiên Duyên
 • Thông Thiên

Nhiệm Vụ Mao Lư

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 25

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến gặp Hình Thiên (194,200) và nhận nhiệm vụ đến Triều Ca gặp Hồ Hỷ Mị nhận thiếp mời dự yến tiệc Lộc đài.

Bước 2: Đến Triều Ca gần dược điếm tìm Hồ Hỷ Mị (205,184).

Bước 3: Đối thoại xong nhận thiếp mời mang về Hình Thiên phục mệnh. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ được thưởng 30000 lượng và 20000 điểm kinh nghiệm

Nhiệm Vụ Bất Túy

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 35

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Mạnh Tân tìm Phong Lâm(192,212). Mạnh Tân đang phóng hỏa đốt bọn Hồ Ly Tinh ẩn núp trong cốc, nhưng do sợ lửa nên nhờ bạn vào trong xem thử.

Bước 2: Bạn vào trong cốc tìm thấy Ngô Long(209,195) đang say xỉn, đối thoại với Ngô Long.

Bước 3: Đến Triều Ca chỗ chủ tửu điếm(227,195), nhận tĩnh rượu mang về cho Ngô Long, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được Mật Tịch Ban Môn Lộng Phủ và 80.000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Cổ Đao

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 45

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào cốc tìm Thường Hạo(206,195). Thường Hạo bảo Dị nhân mau đi giết Hiệu úy_Thương cứu tộc nhân ra.

Bước 2: Tìm giết Hiệu úy_Thương(209,195) giúp Thường Hạo cứu thoát tộc nhân nhận phần thưởng chiếc nhẫn.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 món Vũ Khí Hoàng Kim cấp 40 và 240.000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Ma Huyết

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 55

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến ải Đồng Quan tại Trung Quân Trướng tìm Văn Thái Sư(193,208) nhận nhiệm vụ hàn gắn mâu thuẫn giữa tộc Xi Vưu và tộc Thần Nông

Bước 2: Tiếp nhận nhiệm vụ của Văn Thái Sư đến ải Tam Sơn giết Hỏa Thú(180,211) đoạt Kim quán của Hỏa Linh Thánh Mẫu.

Bước 3: Đem Kim quán về đến Bích Du Cung, tại tầng 3 gặp đại đệ tử của Thông Thiên Giáo chủ là Đa Bảo đạo nhân(238,193), đưa ông ta xong nhận phần thưởng ma huyết, đạo nhân còn căn dặn vật phẩm này rất quan trọng về sau.

Bước 4: Trở lại ải Đồng Quan đem ma huyết cho Văn Thái Sư. Xong tới Triều Ca gặp Hồ Hỷ Mị (205,184). Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn nhận được Bá Lạc Nhãn cấp 10 và 600.000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Bình An

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 65

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Lộc Đài tìm Đắc Kỷ (220,179), nghe Đắc Kỷ thuật lại câu chuyện của đời mình và nhận nhiệm vụ thử thách.

Bước 2: Tại Diêu Trì đối thoại với Tây Vương Mẫu(221,188), nghe Vương Mẫu kể lại sự xuất hiện giữa người và thần, qua đó hiểu đôi nét giữa Khương Tử Nha và Bảng Phong Thần. Điều cần làm là giúp Vương Mẫu đoạt lấy An Cư đồ về.

Bước 3: Đến Bích Du Cung tầng 4 giết Cự Dã (181,199), (196,204), (185,217) đoạt lấy An Cư đồ. Đem về giao cho Tây Vương Mẫu hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được sách kỹ năng (nhận được ngẫu nhiên trong 3 hệ phái: Sách kỹ năng Giáp sĩ từ cấp 54-72; Sách kỹ năng Đạo sĩ hoặc Dị nhân từ cấp 60-74) và 1.400.000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Dụ Kính

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 70

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến chiến trường Trác Lộc, trong doanh trại tìm thấy Xi Vưu (226, 202). Nhận nhiệm vụ đến Khổn Tiên Cung đánh Trạnh Nạnh đoạt Thần Dụ Kính.

Bước 2: Đến Khổn Tiên Cung tầng 1 giết Trạnh Nanh(197,212) đoạt lấy Thần Dụ Kính mang về cho Xi Vưu. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 70 và 2.000.000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Tam Sách

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 75

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Triều Ca gặp Đắc Kỷ(220.179) nhận hai bảng Phong Thần về Tây Kỳ đưa cho Khương Tử Nha.

Bước 2: Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha(158,189), sau đó mang Thần Dụ Kính đến cho Võ Vương.

Bước 3: Đến tầng 2 Khổn Tiên Cung đánh bại Sương Ma Nữ(196.189), (193.211) lấy được Huỳnh Đế Nội Kính

Bước 4: Đến tầng 3 Khổn Tiên Cung (206.204), (210.188) đánh bại Hỏa Ma Nữ lấy được Dã Thiết Thiên.

Bước 5: Đến tầng 4 Khổn Tiên Cung (191.210), (179.197) đánh bại Mộc Ma Nữ lấy được Huyền Nữ Binh Pháp

Bước 6: Mang ba bộ sách về giao cho Võ Vương(159,189) hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 1 bộ pháp bảo cấp 70 và 3.000.000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Cổ Kim

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 80

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Diêu Trì gặp Tây Vương Mẫu (221.188) Vương Mẫu cho biết ban đã bị Khương Tử Nha và Võ Vương lợi dụng, giới thần tiên hay trần tục bất luận ở đâu vận mệnh con người đều có thể do người khác quyết định, bạn không tin điều đó, vậy là Tây Vương Mẫu đưa bạn vào thế giới tương lai.

Bước 2: Gặp Đắc Kỷ (198,200) ở Triều Ca tương lai, Đắc Kỷ nói Ngọc Hư cung đã thay đổi rất nhiều.

Bước 3: Đến Ngọc Hư Cung của 10 năm sau nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn(203.198) đang thoi thóp, ông ấy có nhắc đến Trúc Gian Cổ trong Ngọc Hư Cung có thể làm quay ngược thời gian.

Bước 4: Bạn đi giết tên bộ đầu của quân Chu ( 206.204) lấy được tấm Trúc Giản đem về cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 viên Lam Bảo Thạch và 5.000.000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thiên Duyên

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 85

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Ngọc Hư Cung của 10 năm trước đưa bảng Phong Thần thật cho Đắc Kỷ lúc nhỏ (207. 203). Sau đó thay Đắc Kỷ nói với Khương Tử Nha (198, 201) thời niên thiếu về câu chuyện bảng Phong Thần.

Bước 2: Nhận lời Đắc Kỷ (207,203) đến Khổn Tiên cung tầng 5 đánh Bàn Cổ(199,212) , nhận được Bàn Cổ thần khí giao cho Đắc Kỷ (207, 203). Hoàn Thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn nhận được 1 trang bị lục cấp 80 và 6.500.000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thông Thiên

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 92

Các bước thực hiện

Bước 1: Dùng Khứ Lai Phù để đến Ngọc Hư Cung 10 năm trước tìm Khương Tử Nha (198, 201) nhận nhiệm vụ Thông Thiên.

Bước 2: Khương Tử Nha sẽ cho người chơi Mật Đồ Da Dê và Sách Chỉ dẫn. Nhấp chuột phải vào Sách Chỉ Dẫn để biết những bước cần làm


Bước 3: Đến gặp Thương Nhân tại Đại Phong Băng Xuyên

Bước 4: Để tìm Tham Lam

Bước 5: Đến gặp Cửu Di ở Tam Sơn

Bước 6: Tìm Vô Tri

Bước 7: Tìm Tàn Nhẫn tại Bắc Hải bằng cách nhấp chuột phải vào Mật Đồ Da Dê như quá trình tìm Quẻ Thất Quải

Bước 8: Sau khi tìm đủ 3 vật phẩm trên, người chơi đến Vạn Tiên Trận Phong gặp Thông Thiên Giáo Chủ.

Bước 9: Nhấp chuột phải vào Khứ Lai Phù để gọi ra Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn.

Bước 10: Sau khi tiêu diệt được Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn, người chơi sẽ nhận được Viễn Cổ Hỏa Diệm, yêu cầu trong 3 phút phải giết được Thông Thiên Giáo Chủ

Bước 11: Nếu sau 3 phút không giết được Thông Thiên Giáo Chủ, nhiệm vụ sẽ thất bại, người chơi sẽ phải làm lại từ đầu. Sau khi giết được Thông Thiên Giáo Chủ, người chơi sẽ nhận được Hàn Băng Nguyên Khí.

Bước 12: Dùng Khứ Lai Phù về Ngọc Hư Cung 10 năm trước gặp Khương Tử Nha (198, 201) để hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ được nhận 1 trong 3 phần thưởng


Phong Thần Chính Tông kính bút!