Giáp Sĩ và Nhiệm Vụ Chủ Tuyến Phong Thần Chính Tông

28-05-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Nhiệm vụ Chủ Tuyến

Nhiệm vụ Chủ tuyến

  • Trung Thành
  • Trầm Hương
  • Khuyên Hàng
  • Thần Long
  • Bình An
  • Thần Dụ Kính
  • Tam Sách
  • Cổ Kim
  • Thiên Duyên
  • Thông Thiên

Nhiệm Vụ Trung Thành

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 25

Các bước thực hiện

Bước 1:Người chơi tới Sùng Thành Doanh. Tìm Sùng Hầu Hổ(213,194) nhận lệnh.

Bước 2:Sùng Hầu Hổ muốn người chơi đến dọ thám lòng trung thành của một trong Hanh Cáp Nhị Tướng Trịnh Luân(200,203). Đến Sùng Thành đại doanh tại Quân doanh Châu Kí ở góc trái dưới đối thoại với Trịnh Luân. Trịnh Luân cảm thấy phẫn nộ trước sự nghi ngờ vô cớ đã viết bức huyết thư nhờ người chơi chuyển cho Sùng Hầu Hổ

Bước 3:Người chơi mang huyết thư về trao cho Sùng Hầu Hổ. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ được thưởng 30000 lượng và 20000 điểm kinh nghiệm

Nhiệm Vụ Trầm Hương

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 35

Các bước thực hiện

Bước 1:Người chơi vào quảng trường Sùng Thành đại doanh đối thoại với Sùng Hắc Hổ(213. 200). Sùng Hắc Hổ nhờ bạn mang 1 lô trầm hương mộc chuyển đến Triều Ca.

Bước 2:Mang trầm hương đến Triều Ca, Tìm Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ trước hoàng cung (231,185). Trao trầm hương cho Hoàng Phi Hổ hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được Mật Tịch Ban Môn Lộng Phủ và 80000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Khuyên Hàng

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 45

Các bước thực hiện

Bước 1:Người chơi đến Triều Ca gặp Hoàng Phi Hổ(231,185). Nhận nhiệm vụ đi tìm hiểu Lý Tịnh và Đặng Cửu Công

Bước 2:Đến ải Trần Đường gặp Lý Tịnh(193,207), Đến ải Tam Sơn gặp Đặng Cửu Công(204,197)

Bước 3:Quay về phục mệnh Hoàng Phi Hổ, nhưng người thân của ông ấy bị Trụ Vương(237.180) giết hại đang muốn rời khỏi Triều Ca. bạn giúp ông ấy lấy lại ấn tín Võ Thành Vương.

Bước 4:Vâng lệnh Hoàng Phi Hổ đến Mục Dã giết Trấn tướng quân( 187.189) lấy được ấn tín Võ Thành Vương giao cho Hoàng Phi Hổ, sau đó đến Tây Kỳ báo tin này cho Khương Tử Nha(158,189). Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 món vũ khí hoàng kim cấp 40 và 240000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Long

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 55

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Tây Kỳ gặp Dương Tiễn(165.185) đối thoại. Nhận nhiệm vụ đến Triều Ca gặp Đắc Kỷ(220,179) nhận bảng Phong Thần, nhưng để gặp được Đắc Kỷ bạn phải có râu Thần Long đưa cho Hồ Hỷ Mị.

Bước 2:Đến Đông Hải Long Cung tầng 3 giết Thần Long(206.175) có được râu thần Long

Bước 3:Đến Triều Ca gặp Đắc Kỷ(220.179) nhận bảng Phong Thần. Quay về gặp Hồ Hỷ Mị (213,185) giao râu thần hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn nhận được Bá Lạc Nhãn cấp 10 và 600000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Bình An

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 65

Các bước thực hiện

Bước 1:Bạn đến Lộc Đài tìm Đắc Kỷ (220.179), cảm thấy bạn giống một người nào đó đã từng gặp qua, vì vậy muốn trắc nghiệm lại xem có đúng không.

Bước 2:Đến Diêu Trì gặp Tây Vương Mẫu(221.188) đối thoại giúp Tây Vương Mẫu tìm tấm An Cư Đồ.

Bước 3: Đến tầng 4 Bích Du Cung giết Cự Dã tọa độ (181.199), (196.204), (185.217) lấy tấm An Cư Đồ về cho Tây Vương Mẫu hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sách kỹ năng ngẫu nhiên trong 3 hệ phái (Giáp sĩ từ cấp 54-72; Đạo sĩ hoặc Dị nhân từ cấp 60-74) và 1400000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Dụ Kính

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 70

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Trác Lộc gặp Thần Nông(194.191) nhận nhiệm vụ.

Bước 2:Đến tầng 1 Khổn Tiên Cung giết Trạnh Nanh(197.212 ), đem Thần Dụ Kính về giao cho Thần Nông hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 70 và 2000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Tam Sách

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 75

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Triều Ca gặp Đắc Kỷ ( 220.179) nhận hai bảng Phong Thần về Tây Kỳ đưa cho Khương Tử Nha

Bước 2:Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha(158,189), sau đó mang Thần Dụ Kính đến cho Võ Vương.

Bước 3:Đến tầng 2 Khổn Tiên Cung đánh bại Sương Ma Nữ(196.189), (193.211) lấy được Huỳnh Đế Nội Kính .

Bước 4:Đến tầng 3 Khổn Tiên Cung (206.204), (210.188) đánh bại Hỏa Ma Nữ lấy được Luyện Kim Thuật

Bước 5:Đến tầng 4 Khổn Tiên Cung (191.210), (179.197) đánh bại Mộc Ma Nữ lấy được Huyền Nữ Binh Pháp.

Bước 6:Mang ba bộ sách về giao cho Võ Vương(159,189) hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 1 bộ pháp bảo cấp 70 và 3000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Cổ Kim

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 80

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Diêu Trì gặp Tây Vương Mẫu(221.188) Vương Mẫu cho biết ban đã bị Khương Tử Nha và Võ Vương lợi dụng. Thấy bạn có vẻ còn hoài nghi, Tây Vương Mẫu liền đưa bạn vào thế giới tương lai.

Bước 2:Gặp Đắc Kỷ(198,200) ở Triều Ca tương lai, Đắc Kỷ nói Ngọc Hư cung đã thay đổi rất nhiều

Bước 3:Đến Ngọc Hư Cung của 10 năm sau nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn(203.198) đang thoi thóp, ông ấy có nhắc đến Trúc Gian Cổ trong Ngọc Hư Cung có thể làm quay ngược thời gian.

Bước 4:Bạn cần phải đánh bại tên bộ đầu của quân Chu (206.204) để lấy tấm Trúc Giản đem về cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 viên Lam Bảo Thạch và 5000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thiên Duyên

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 85

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Ngọc Hư Cung của 10 năm trước đưa bảng Phong Thần thật cho Đắc Kỷ lúc nhỏ (207. 203). Sau đó thay Đắc Kỷ nói với Khương Tử Nha thời niên thiếu (198, 201) về câu chuyện bảng Phong Thần.

Bước 2:Nhận lời Đắc Kỷ(207, 203) đến Khổn Tiên cung tầng 5 đánh Bàn Cổ (199 , 212), nhận được Bàn Cổ thần khí giao cho Đắc Kỷ (207, 203) . Hoàn Thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn nhận được 1 trang bị lục cấp 80 và 6500000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thông Thiên

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 92

Các bước thực hiện

Bước 1:Dùng Khứ Lai Phù để đến Ngọc Hư Cung 10 năm trước tìm Khương Tử Nha(198, 201) nhận nhiệm vụ Thông Thiên.

Bước 2:Khương Tử Nha sẽ cho người chơi Mật Đồ Da Dê và Sách Chỉ Dẫn. Nhấp chuột phải vào Sách Chỉ Dẫn để biết những bước cần làm:


Bước 3:Đến gặp Thương Nhân tại Đại Phong Băng Xuyên

Bước 4:Để tìm Tham Lam

Bước 5:Đến gặp Cửu Di ở Tam Sơn

Bước 6:Tìm Vô Tri

Bước 7:Tìm Tàn Nhẫn tại Bắc Hải bằng cách nhấp chuột phải vào Mật Đồ Da Dê như quá trình tìm Quẻ Thất Quải:

Bước 8:Sau khi tìm đủ 3 vật phẩm trên, người chơi đến Vạn Tiên Trận Phong gặp Thông Thiên Giáo Chủ

Bước 9:Nhấp chuột phải vào Khứ Lai Phù để gọi ra Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn

Bước 10:Sau khi tiêu diệt được Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn, người chơi sẽ nhận được Viễn Cổ Hỏa Diệm, yêu cầu trong 3 phút phải giết được Thông Thiên Giáo Chủ.

Nếu sau 3 phút không giết được Thông Thiên Giáo Chủ, nhiệm vụ sẽ thất bại, người chơi sẽ phải làm lại từ đầu.

Bước 11:Sau khi giết được Thông Thiên Giáo Chủ, người chơi sẽ nhận được Hàn Băng Nguyên Khí

Bước 12:Dùng Khứ Lai Phù về Ngọc Hư Cung 10 năm trước gặp Khương Tử Nha (198, 201) để hoàn thành nhiệm vụ

Bước 13:Hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ được nhận 1 trong 3 phần thưởng


Phong Thần Chính Tông kính bút!