Nhiệm Vụ Thiên Thụ Phong Thần Chính Tông

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Thiên Thụ (Hạt thần bí)

(Đẳng cấp yêu cầu: 37 - Có thể lặp lại)

Người chơi đến Diêu Trì tìm Nhị Lang thần dùng 3 cây liễu mộc đổi túi “hạt thần bí”. Sau đó đem túi hạt này đến Triều Ca tìm Tì Bà trả 1 vạn lượng để biến phép cho hạt nảy mầm. Sau đó đến gặp Linh Bảo Đại Pháp sưCao Giác và Sùng Ứng Bưu nhờ 3 vị tưới nước, bón phân, bắt sâu cho mầm cây.

Mỗi cây giống có thể trồng 10 lần. Bạn có thể phối hợp các hình thức chăm sóc như: tưới nước, bón phân, bắt sâu. Khi cây thần bí lớn sẽ nhận được phần thưởng.

Tưới nước (Linh Bảo Đại Pháp Sư)

Cây muốn sinh trưởng quan trọng là tưới đủ nước. Mỗi lần tưới nước cần đóng 1000 lượng và 6 loại nguyên liệu bất kỳ (mỗi loại 10 cái). Sau đó độ trưởng thành của cây giống sẽ tăng 4 điểm. Cùng lúc đó người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm bằng x10 đẳng cấp của người chơi. Quá trình tưới nước có 10% khả năng bị thất bại, nếu thất bại, độ trưởng thành sẽ bị giảm 1 và không nhận được điểm kinh nghiệm. Nếu liên tục tưới nước tỷ lệ thất bại sẽ tăng lên.

Bón phân (Cao Giác)

Muốn cây giống sinh trưởng càng nhanh phải thường xuyên bón phân. Mỗi lần bón phân phải nộp 1000 lượng và 4 loại nguyên liệu cao cấp (mỗi loại 10 cái). Bón phân thành công độ sinh trưởng của cây giống sẽ tăng 3-5 điểm. Cùng lúc người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm bằng x10 đẳng cấp người chơi. Quá trình bón phân có 10% tỷ lệ thất bại. Nếu thất bại, độ trưởng thành sẽ bị giảm 1 và không nhận được điểm kinh nghiệm. Nếu liên tục bón phân tỷ lệ thất bại sẽ tăng lên.

Bắt sâu (Sùng Ứng Bưu)

Bắt sâu có thể giúp cây mau trưởng thành. Mỗi lần bắt sâu, người chơi nộp 1000 lượng và 1 loại Pháp bảo sơ cấp. Độ trưởng thành của cây giống sẽ tăng từ 2 đến 6. Cùng lúc người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm bằng x10 đẳng cấp người chơi. Quá trình bắt sâu có 10% tỷ lệ thất bại. Nếu thất bại, độ trưởng thành sẽ bị giảm 1 và không nhận được điểm kinh nghiệm. Nếu liên tục bắt sâu tỷ lệ thất bại sẽ tăng lên.

Gợi ý: Sau khi trồng thất bại, người chơi vẫn có thể tiếp tục trồng cây này

Phần thưởng

Sau khi trồng thành công, đến tìm . Bá Giám xem độ trưởng thành của cây giống và giúp người chơi trồng thành cây đại thụ. Độ trưởng thành của cây càng cao phần thưởng người chơi nhận được càng lớn. Căn cứ độ trưởng thành của cây mà người chơi có thể nhận có đẳng cấp tương ứng.

Gợi ý: Cho dù độ trưởng thành của cây là 0 cũng có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chỉ có điều không thể nhận phần thưởng.

Phụ lục 1: Bảng đối chiếu độ trưởng thành với phần thưởng nhận được

Độ trưởng thành Phần thưởng
55~60 Vũ khí cấp 75 hoặc 85 hoặc cấp 95 + điểm kinh nghiệm (độ trưởng thành * đẳng cấp * 5)
50~54 Bá Lạc Nhãn cấp 13 + điểm kinh nghiệm
(độ trưởng thành * đẳng cấp * 5 )
45~49 Bá Lạc Nhãn cấp 10~12 + điểm kinh nghiệm
(độ trưởng thành * đẳng cấp * 5 )
40~44 Bá Lạc Nhãn cấp 6~9 + điểm kinh nghiệm
(độ trưởng thành * đẳng cấp * 5 )
35~39 Hạt thần bí + điểm kinh nghiệm
(độ trưởng thành * đẳng cấp * 5)
30~34 Liễu mộc + điểm kinh nghiệm
(độ trưởng thành * đẳng cấp * 5)
Cấp 29 trở xuống Điểm kinh nghiệm
(độ trưởng thành * đẳng cấp * 5)

 

Ví dụ

  • Đẳng cấp nhân vật khi làm nhiệm vụ là 30
  • Cây thần bí có độ trưởng thành là 35
  • Thì phần thưởng kinh nghiệm nhận được là:
  • 35 * 30 * 5 = 5250 điểm kinh nghiệm.

Phong Thần Chính Tông kính bút!