Thông tin và thuộc tính Trang Bị Thần Binh Phong Thần Chính Tông Test 2

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh thông tin và thuộc tính trang bị Thần Binh Phong Thần Chính Tông (chỉ áp dụng trong bản Test)

*** Trang bị Thần Binh Giáp Sĩ:

1- Thần Binh Giáp Sĩ - Phong thuộc tính

Thần Binh Tàn Dạ Khôi - Phong
Thần Binh Tàn Dạ Giáp - Phong
Thần Binh Tàn Dạ Liên - Phong
Thần Binh Tàn Dạ Hài - Phong
Thần Binh Tàn Dạ Phi Phong - Phong

phong than, phong than chinh tong, phong than 2008, trang bi than binh phong than

2- Thần binh Giáp Sĩ - Thổ thuộc tính:

Thần Binh Tàn Dạ Khôi - Thổ
Thần Binh Tàn Dạ Giáp - Thổ
Thần Binh Tàn Dạ Liên - Thổ
Thần Binh Tàn Dạ Hài - Thổ
Thần Binh Tàn Dạ Phi Phong - Thổ

phong than, phong than chinh tong, phong than 2008, trang bi than binh phong than

*** Trang bị Thần Binh Đạo Sĩ:

1 : Thần Binh Đạo Sĩ : Thủy thuộc tính

Thần Binh Tàn Dạ Quán - Thủy
Thần Binh Tàn Dạ Đạo Bào - Thủy
Thần Binh Tàn Dạ Cân - Thủy
Thần Binh Tàn Dạ Lý - Thủy
Thần Binh Tàn Dạ Lệnh - Thủy

phong than, phong than chinh tong, phong than 2008, trang bi than binh phong than

2 : Thần Binh Đạo Sĩ - Hỏa thuộc tính

Thần Binh Tàn Dạ Quán - Hỏa
Thần Binh Tàn Dạ Đạo Bào - Hỏa
Thần Binh Tàn Dạ Cân - Hỏa
Thần Binh Tàn Dạ Lý - Hỏa
Thần Binh Tàn Dạ Lệnh - Hỏa

phong than, phong than chinh tong, phong than 2008, trang bi than binh phong than

*** Trang bị Thần Binh Dị Nhân

1 - Thần Binh Dị Nhân - Thiên thuộc tính

Thần Binh Tàn Dạ Trụ - Thiên
Thần Binh Tàn Dạ Hộ Giáp - Thiên
Thần Binh Tàn Dạ Yêu Đái - Thiên
Thần Binh Tàn Dạ Chiến Ngoa - Thiên
Thần Binh Tàn Dạ Kết - Thiên

phong than, phong than chinh tong, phong than 2008, trang bi than binh phong than

2 : Thần Binh Dị Nhân - Địa thuộc tính

Thần Binh Tàn Dạ Trụ - Địa
Thần Binh Tàn Dạ Hộ Giáp - Địa
Thần Binh Tàn Dạ Yêu Đái - Địa
Thần Binh Tàn Dạ Chiến Ngoa - Địa
Thần Binh Tàn Dạ Kết - Địa

phong than, phong than chinh tong, phong than 2008, trang bi than binh phong than

*** Vũ khí Thần Binh 3 Hệ ***

Lưu ý : đây là thuộc tính ngẫu nhiên, có thể trùng luyện max sao tại thợ đồng Triều Ca, Tây Kỳ trong bản Test

phong than, phong than chinh tong, phong than 2008, trang bi than binh phong than


Phong Thần Chính Tông kính bút!