Hướng dẫn thăng cấp trang bị, cường hóa đồ tại Xích tùng tử Phong Thần Chính Tông

18-07-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Hướng dẫn thăng cấp Trang bị Phong Thần Chính Tông

Thăng cấp Trang Bị Phong Thần Chính Tông tại NPC Xích Tùng Tử, quý kỳ sĩ lưu ý công thức và tỷ lệ thành công để có thể đạt được trang bị và vũ khí như mong muốn. Nhanh tay thực hiện ngay để bá chủ tam giới...

NPC và Vật phẩm liên quan

Nội dung Chi tiết

Xích Tùng Tử
 • Vị trí: Diêu Trì (195/195).
 • Chức năng: Thực hiện các tính năng liên quan đến
  • Trang bị Trắng
  • Trang bị Xanh
  • Trang bị Lục
  • Trang bị Cam
 
Lam Bảo Thạch
 • Nguồn gốc: Train quái, boss, tham gia sự kiện, tính năng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Hợp thành vật phẩm
 
Hình Thiên Ấn
 • Nguồn gốc: Train quái, boss, tham gia sự kiện, tính năng
 • Tính chất: Có thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Hợp thành vật phẩm

Trầm Điện
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 8 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Giữ lại đẳng cấp vật phẩm khi hợp thành
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Quy Chân Thạch(chưa có)
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 9 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Giúp vật phẩm trở về trạng thái chưa thăng cấp
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Trang Bị Sơ Cấp Mảnh
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 3 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 4,5,6 tỷ lệ thành công 10%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Trang Bị Sơ Cấp Nguyên
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 50 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 10%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Trang Tinh (Sơ Cấp)
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 69 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 10%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Trang Nguyên Cao Cấp
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 200 Tiền Đồng (tại cụm 2017) hoặc từ sự kiện, đấu giá, giải đấu (tại cụm 2008, 2013)
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 100%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Trang Tinh Cao Cấp
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 599 Tiền Đồng (tại cụm 2017) hoặc từ sự kiện, đấu giá, giải đấu (tại cụm 2008, 2013)
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 100%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

 

 

Thăng cấp TRANG BỊ bằng (trắng, xanh, lục, cam, tiên ma)

 • Thăng cấp thường(1- không dùng trầm điện):  Trang bị khi thăng cấp sẽ bị tăng 4 cấp/lần
 • Thăng cấp tinh lực(2- dùng trầm điện từ cấp # 1): Trang bị khi thăng cấp sẽ giữ nguyên cấp độ, có 2 cách thăng
Công thức Thành công Thất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 1 Sao 100% Thành Công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
(bao gồm Trang bị)
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 10 Sao Trang bị chưa thăng cấp
Trang bị 10 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 11 Sao
Trang bị 11 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 12 Sao
Cách 1: Sử dụng bùa may mắn 10%
Công thức Thành công Thất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% Thành Công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp (nguyên) 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
(bao gồm Trang bị)
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp (nguyên) 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp (nguyên) 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 10 Sao Trang bị chưa thăng cấp
Trang bị 10 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 12 Sao
Cách 2: Sử dụng bùa may mắn 100%
Công thức Thành công Thất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% thành công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên cao cấp 7 Sao 100% Thành Công
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên cao cấp 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên cao cấp 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh cao cấp 10 Sao
Trang bị 10 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh cao cấp 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh cao cấp 12 Sao

Phong Thần Chính Tông kính bút!