Hướng dẫn nhiệm vụ Giang Sơn Y Cựu Phong Thần Chính Tông

28-05-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Hướng dẫn nhiệm vụ Giang Sơn Y Cựu Phong Thần Chính Tông:

Lưu ý : tất cả nhiệm vụ đều có thể tổ đội để làm cùng, nhưng người kết thúc quái/boss phải chung tiến độ nhiệm vụ với bạn (ví dụ đánh Thiết Bố thì 2 người phải chung tiến độ là đánh Thiết Bố thì mới được tính).

Hoang Mạc Biên (1)

Các bước nhiệm vụ Nội Dung Phần Thưởng
1 Tới Triều Ca tìm Dư Khánh kích hoạt chuỗi nhiệm vụ Giang Sơn Y Cựu  
2 Tới Sa Mạc Hoang Mạc đánh Sa Hồn tìm Bút Ký 1 (không cần nhận nhiệm vụ tứ tượng, đánh tới khi nhận được bút ký) về gặp Dư Khánh (lưu ý nếu hành trang đầy sẽ không nhận được mà phải đánh lại)   
3 Tới Sa Mạc Hoang Mạc đánh 50 Sa Hồn, đánh đủ về gặp Dư Khánh 15000 exp, 50 danh vọng
4 Đến Sa Mạc Thổ Thành tiêu diệt 1 Đao Cầm Xanh (là quái tinh anh của Đao Cầm, tên có màu xanh, tiêu diệt quái trắng có tỷ lệ xuất hiện quái xanh này), đánh xong về gặp Dư Khánh 32000 exp, 50 danh vọng
Đến Sa Mạc Hoang Mạc tiêu diệt Trư Tinh (Hoa Trư) ở góc trái phía trên bản đồ nhỏ, đánh tới khi thành công về gặp Dư Khánh 53000 exp, 50 danh vọng
6 Nhận bảo đồ sa mạc đi Sa Mạc Chết tìm và đánh Thiết Bố ảo ảnh theo toạ độ trong bảo đồ, đánh xong về gặp Dư Khánh Boss rớt ngẫu nhiên bí kíp 31->49 bất kỳ, Dư Khánh thưởng 200000 exp
Đông Hải Biên (2)
Các bước nhiệm vụ Nội Dung Phần Thưởng
1 Đến Đông Hải đánh 50 Lục Quy, xong về gặp Dư Khánh 19000 exp, 50 danh vọng
2

Đến Đông Hải Thuỷ Vực tiêu diệt 

Chúc Ngư (225,207), Thể Ngư (229,197), Thố Ngư (206,177) (phải đánh đủ 3 con tới khi báo hoàn thành), xong về gặp Dư Khánh

30000 exp, 50 danh vọng

3 Đến Đông Hải Long Cung diệt Thiết Ngư Vương  [250,206], [229,197], [206,177] (đánh đủ 3 con tới khi báo hoàn thành nhiệm vụ), xong về gặp Dư Khánh

49000 exp, 50 danh vọng

Dư Khánh thưởng 1 món trang bị 40 lục

4 Nhận bảo đồ đông hải đi Đông Hải Long Uyên đánh Kim Trại ảo ảnh theo toạ độ trong bảo đồ, đánh xong về gặp Dư Khánh

500000 exp, 50 danh vọng

Boss ngẫu nhiên Bí Kíp 31->69 bất kỳ

Hiên Viên Biên (3)
Các bước nhiệm vụ Nội dung Phần thưởng
1 Đến Hiên Viên Động đánh Hoả Ma hoặc Ngọc Tuyền Băng Xuyên đánh Băng Linh tìm Hàng Biểu (vật phẩm nhiệm vụ, đánh quái này có tỷ lệ rơi vào hành trang, đánh tới khi nào có về tìm Dư Khánh trả nhiệm vụ) (lưu ý nếu hành trang đầy sẽ không nhận được mà phải đánh lại)  
2 Đến Hiên Viên Động 1 diệt 50 Lão Hồ Lô, sau khi đánh đủ 50 Lão Hồ Lộ sẽ nhận được Bút Ký 2 (lưu ý nếu hành trang đầy sẽ không nhận được mà phải đánh lại), nhận được Bút Ký 2 mang về cho Dư Khánh

50000 exp, 50 danh vọng

3 Nhận được Lưu Ly Trản, mang tới Hiên Viên 1 siêu độ 9 Hoả Ma theo hướng dẫn của Lưu Ly Trản, xong về gặp Dư Khánh

110000 exp, 50 danh vọng

4 Đến Hiên Viên động 3 hoặc 4 tiêu diệt 1 Hoả Tà xanh (là quái Hoả Tà có tên màu xanh, tiêu diệt quái trắng có tỷ lệ xuất hiện quái xanh này), đánh xong về tìm Dư Khánh 

120000 exp, 50 danh vọng

5

Đến Hiên Viên Động Tầng 5 tiêu diệt 1 Sơn Dương Yêu xanh hoặc Lôi Trạch Thần xanh (là quái Sơn Dương Yêu  hoặc Lôi Trạch Thần có tên màu xanh, tiêu diệt quái trắng có tỷ lệ xuất hiện quái xanh này) , đánh xong về gặp Dư Khánh

Lưu ý : yêu cầu trong trạng thái hoàn thành nhiệm vụ Tứ Linh ở Hiên Viên Động tầng 5 (*) thì giết quái mới hoàn thành nhiệm vụ

* Trạng thái này là khi nhận nhiệm vụ Tứ Linh ở Triều Ca sẽ có tỷ lệ nhận được nhiệm vụ giải cứu Hiên Viên Động, nhận và đánh tới tầng 5 rồi đi giết quái xanh sẽ được tính là hoàn thành nhiệm vụ (chú ý 23h59 sẽ reset nhiệm vụ ngày, sau khi reset vui lòng nhận lại Tứ Linh)

130000 exp, 50 danh vọng

Dư Khánh thưởng 1 món trang bị 60 lục,

6 Nhận bảo đồ hiên viên đi Hiên Viên 5 đánh Côn Bối ảo ảnh theo toạ độ trong bảo đồ, đánh xong về gặp Dư Khánh

500000 exp

Boss ngẫu nhiên Bí Kíp 31->79 bất kỳ

Băng Xuyên Biên (4)
Các bước nhiệm vụ Nội dung Phần thưởng
1 Đến Ngọc Tuyền Băng Xuyên tiêu diệt 50 Băng Linh

50000 exp, 50 danh vọng

2 Đến Băng Xuyên tiêu diệt 1 Lam Quái xanh (là quái Lam Quái có tên màu xanh, tiêu diệt quái trắng có tỷ lệ xuất hiện quái xanh này), đánh xong về gặp Dư Khánh

90000 exp, 50 danh vọng

3

Đến Băng Xuyên  tiêu diệt 1 Dã Mao Thần xanh hoặc Lôi Trạch Thần xanh (là quái Dã Mao Thần  hoặc Lôi Trạch Thần có tên màu xanh, tiêu diệt quái trắng có tỷ lệ xuất hiện quái xanh này), đánh xong về gặp Dư Khánh

Lưu ý : yêu cầu trong trạng thái hoàn thành nhiệm vụ Tứ Linh ở Băng Xuyên tầng 5 (*) thì giết quái mới hoàn thành nhiệm vụ

* Trạng thái này là khi nhận nhiệm vụ Tứ Linh ở Tây Kỳ sẽ có tỷ lệ nhận được nhiệm vụ giải cứu Băng Xuyên, nhận và đánh tới tầng 5 rồi đi giết quái xanh sẽ được tính là hoàn thành nhiệm vụ (chú ý 23h59 sẽ reset nhiệm vụ ngày, sau khi reset vui lòng nhận lại Tứ Linh)

120000 exp, 50 danh vọng

4 Nhận bảo đồ băng xuyên đi Băng Xuyên Cực đánh Lam Bá ảo ảnh theo toạ độ trong bảo đồ, đánh xong về gặp Dư Khánh

600000 exp

Boss ngẫu nhiên rớt Bí Kíp 31->79

Dư Khánh thưởng 1 món trang bị 80 lục,

Ảo Ảnh Biên (5)
Các bước nhiệm vụ Nội dung Phần thưởng
1 Gặp Dư Khánh nhận nhiệm vụ đi Khổn Tiên Cung tầng 1 tìm Bút Ký 3 (đánh quái bất kỳ ở Khổn Tiên Tầng 1 đều có tỷ lệ nhận Bút Ký 3, không cần nhận kèm bất cứ nhiệm vụ nào khác)

90000 exp, 50 danh vọng

2 Đến Khổn Tiên Cung tiêu diệt 2 Lam Cốt xanh (là quái Lam Cốt có tên màu xanh, tiêu diệt quái trắng có tỷ lệ xuất hiện quái xanh này),đánh xong về gặp Dư Khánh

150000 exp, 60 danh vọng

3 Đến Khổn Tiên Cung tiêu diệt 2 Bố Thần xanh (là quái Bố Thần có tên màu xanh, tiêu diệt quái trắng có tỷ lệ xuất hiện quái xanh này),đánh xong về gặp Dư Khánh 200000 exp, 80 danh vọng
4 Đến Khổn Tiên Cung tiêu diệt 5 Ma Nữ Xanh (là quái Ma Nữ có tên màu xanh, tiêu diệt quái trắng có tỷ lệ xuất hiện quái xanh này),đánh xong về gặp Dư Khánh

250000 exp, 80 danh vọng

5 Đến Khổn Tiên Cung tiêu diệt 6 Đới Trại xanh (là quái Đới Trại có tên màu xanh, tiêu diệt quái trắng có tỷ lệ xuất hiện quái xanh này),đánh xong về gặp Dư Khánh

270000 exp, 80 danh vọng

6 Đến Khổn Tiên Cung tiêu diệt 7 Lục Ngô Thần xanh (là quái Lục Ngô Thần có tên màu xanh, tiêu diệt quái trắng có tỷ lệ xuất hiện quái xanh này),đánh xong về gặp Dư Khánh

330000 exp, 80 danh vọng

7 Nhận bảo đồ khổn tiên đi Khổn Tiên Cung 5 tìm Bàn Cổ bàn bạc kế sách  
8 Đến Bích Du Cung Tầng 5 tiêu diệt Đại Điêu (boss), xong về gặp Dư Khánh

500000 exp

Dư Khánh thưởng 1 Trang bị lục 10x (Mũ, Đai, Chân)

Danh hiệu Bàn Cổ Sứ Giả (mặc định), có thể tuỳ chọn nhận danh hiệu Giang Sơn Y Cựu (hiệu ứng long phụng chuyển động)

Lưu ý: chi tiết nhiệm vụ có thể có sai sót với trong game, sẽ được chỉnh sửa nếu phát hiện

 
 
 
 

Phong Thần Chính Tông kính bút!